Kyoto Geisha

Iwakuni Bridge

Lotus Blooms at Dawn

Rural Honshu and the Inland Sea

Nara Temple

Miyajima Torii

Fushimi Inari Taisha Torii Gate Walkway

Shinto Shrine Detail: Kiyomizu Dera

Shinto Shrine Wooden Monk

Buddhist Garden

Cemetary Timekeeper

Oko No In Cemetary Buddha

Oko No In Cemetary Offerings

Oko No In Cemetary Lanterns

Mt Fuji Summit Sunrise

Mt Fuji Summit Caldera

Mt Fuji Hiking Lava Ash Fields

Harajuku Costumes, Tokyo

Modern Architecture, Tokyo

Asakusa Nightscape, Tokyo